ProVITAL d.o.o., Razvoj podeželja - Logotip
Language link - Slovenian Language link - English Language link - Deutch

ProVITAL d.o.o.
Novine 19
2212 Šentilj v Slovenskih goricah

00386 (0)41 512 488
info@provital.si

Podjetje ProVITAL d.o.o. posluje pod okriljem dr. Tanje Lešnik Štuhec ter dveh mladih sodelavcev Špele Štuhec, MA, univ. dipl. ekon. in Vida Štuhca, MA.
V podjetju proučujemo področja gostinstva, turizma, razvoja podeželja in marketinških aktivnosti podeželskih destinacij in zavarovanih območij ter vedenja obiskovalcev do le-teh. Posebno pozornost namenjamo spodbujanju razvoja podeželja skozi vzpostavljanje sistema podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke za visoko kakovostne pridelke, izdelke, jedi in pijače postrežene na gostinski način in vodena gastronomska doživetja z lokalno dodano vrednostjo. Tako se gradijo kratke lokalne dobavne verige - od njive do krožnika - z visoko kakovostnimi izdelki in storitvami z lokalno dodano vrednostjo. Po modelu Izvorno slovensko je jeseni leta 2020 vzpostavljenih 12 kolektivnih blagovnih znamk v Sloveniji.

Z izvajanjem nacionalnih in internacionalnih projektov načrtujemo in izvajamo programe razvoja in trženja podeželskih destinacij ter usposabljanja za različne profile zaposlenih v gostinstvu, turizmu in kmetijstvu. Prav tako svetujemo na področjih marketinškega komuniciranja.


Dr. Tanja Lešnik Štuhec je kot vodja Skupine za Pohorje vključena v aktivnosti za razvoj Pohorja kot celovite zelene destinacije, ki sledi Viziji Pohorje 2030, ki je nastala v projektu NATREG (2010) in katere avtorica je.
Kot članica komisije (2009-2015) za podelitev naziva odličnosti majhnim trajnostnim destinacijam – evropski projekt EDEN, ima vpogled v poslovanje najbolj ekološko naravnanih destinacij v Sloveniji in Evropi.
Kot predavateljica veliko časa namenja izobraževanju študentov na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru (predmeti: Trajnostni razvoj, Destinacijski management, Marketing in management turistične destinacije, Razvoj podeželja, zavarovanih območij in mreženje) in Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled (Trajnostni turizem, Destinacijski management).
Kot avtorica številnih programov usposabljanj pozna in uporablja primerne pristope usposabljanja in vseživljenjskega učenja za zaposlene v gostinstvu, turizmu, kmetijstvu oz. predstavnike razvoja podeželja. Z izvajanjem delavnic na terenu prikazuje primere dobrih praks udeležencem delavnic tako v Sloveniji kot tudi v tujini – še predvsem v sosednji Avstriji.
Logo KBZ Naše najboljše

V letu 2020:

 • vzpostavili smo blagovno znamko Izvorno slovensko – model vzpostavljanja KBZ v Sloveniji,
 • vodimo vzpostavitev KBZ Naše najboljše - Destinacija Maribor-Pohorje,
 • vodimo vzpostavitev KBZ Destinacije Kranjska Gora,
 • vodimo vzpostavitev KBZ Zeleno zlato – Destinacija Žalec,
 • sodelujemo pri projektu Kulinarično popotovanje, ki je spremljajoči projekt projekta priprave strategije kmetijstva za Občino Bohinj,
 • sodelovali smo pri pripravi dokumenta Strategija razvoja Pohorja v sodelovanju z MRA,
 • sodelujemo pri projektu in sooblikovanju dokumentov strateškega razvoja in trženja turizma na Destinaciji Pohorje (19 občin, 28 partnerjev Partnerstva za Pohorje),
 • sodelujemo v aktivnostih projekta 100 % lokalno Julijske Alpe s partnerji alpskega prostora,
 • vodimo ocenjevanja ponudbe s KBZ: Naše najboljše, Bohinjsko, Okusiti Laško, Okusi Rogle, Srce Slovenije, Idrija izbrano, Jeruzalem Slovenija, Dobrote Dolenjske, Sevnica Premium, Bled Local selection.

V letu 2019 smo:

 • vodili vzpostavitev KBZ Okusiti Laško,
 • vodili vzpostavitev KBZ Bled Local selection,
 • vodili vzpostavitev KBZ Občine Sevnica,
 • vodili vzpostavitev KBZ Iz haloških bregov s testnim ocenjevanjem v sklopu aktivnosti za oblikovanje dokumenta »Razvojno-ekonomska študija za ohranjanje suhih travišč na projektnem podob-močju Haloze« vključujoč deležnike/zainteresirano javnost iz projektnih podobmočij Kum, Gorjanci in Pohorje, v okviru izvajanja projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji (LIFE TO GRASSLANDS), finančnega mehanizma LIFE Narava in biodiverziteta,
 • vodili nadgradnjo sistema podeljevanja pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija,
 • vodili sistem ocenjevanja ponudbe certificirane s KBZ: Okusi Rogle, Bohinjsko, Dobrote Dolenjske, Srce Slovenija, Idrija izbrano, Jeruzalem Slovenija,
 • usposabljali lokalne vodnike destinacije Jeruzalem Slovenija,
 • izvedli raziskavo šestih KBZ, in sicer Okusi Rogle, Bohinjsko, Dobrote Dolenjske, Srce Slovenija, Idrija izbrano, Jeruzalem Slovenija, ki je nastala v sklopu projekta Turizem 4.0.
Logo Okusi Laško Logo Bled Local selection

V letu 2018 smo:

 • vodili vzpostavitev KBZ Geopark Idrija,
 • vodili nadgradnjo sistema podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Bohinjsko (KBZ BOHINJSKO) z delavnicami za ponudnike na področjih oblikovanja in izvajanja turističnih produktov in vodenih doživetij ter za ponudnike nastanitvenih kapacitet za pridobitev pravice do uporabe KBZ BOHINJSKO in ALPINE PEARLS,
 • vodili nadgradnjo KBZ Dobrote Dolenjske,
 • vodili nadgradnjo KBZ Okusi Rogle,
 • oblikovali strateški dokument »Strategija razvoja turizma v občini Sevnica za obdobje 2019-2024« v sodelovanju s Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru,
 • oblikovali strateški dokument »Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2019-2025«, ki vključuje 44 delavnic z deležniki območja UE LAS Ormož in širše.
Logo Dobrote Dolenjske Logo Okusi Rogle

V letu 2017 smo:

 • vodili projekt oblikovanja študije Strategija razvoja in trženja destinacije Bohinj 2012-2016 - 2017-2021 ter Načrt razvoja destinacijske in kolektivne znamke destinacije Bohinj,
 • zaključili aktivnosti projekta EDEN55plusNW, program COSME,
 • vodili projekt oblikovanja dokumenta »Strateški razvoj in trženje turizma v destinaciji Šmarješke Toplice 2017-2027«v sodelovanju s Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru.
Logo Bohinjsko
Solčavsko

V letu 2016 smo:

 • oblikovali strateške dokumente z naslovi: Razvoj in trženje turizma občin Zreče/Slovenske Konjice/Oplotnica/Vitanje 2017-2021 ter Razvoj in trženje turizma destinacije Rogla- Pohorje 2017-2021
 • partnerji projekta EDEN55plusNW, program COSME,
 • nadaljevali z aktivnostmi podeljevanja pravice do uporabe KBZ Bohinjsko,
 • nadaljevali z aktivnostmi podeljevanja pravice do uporabe KBZ Dobrote Dolenjske,
 • sooblikovali dokument Strategija turizma občine Brežice 2017-2021, skupaj s kolegi Fakultete za turizem Brežice.

V letu 2015 smo:

 • nadaljevali z aktivnostmi podeljevanja pravice do uporabe KBZ Okusi Rogle
 • nadaljevali z aktivnostmi podeljevanja pravice do uporabe KBZ Bohinjsko
 • nadaljevali z aktivnostmi podeljevanja pravice do uporabe KBZ Dobrote Dolenjske
 • nadaljevali z vzpostavljanjem sistema KBZ Srce Slovenije
 • oblikovali strateški dokument »Razvoj in trženje ponudbe občine Šentilj do leta 2020 z usmeritvami do 2030«
 • oblikovali dokument »Analiza ponudbe in povpraševanja športnorekreacijskih aktivnosti na Pohorju« v sklopu projekta SUPORT
 • idr.
Dobrote Dolenjske
Prejemniki certifikata kolektivne tržne znamke Srce Slovenije

V letu 2014 smo:

 • skupaj z deležniki Bohinja implementirali ukrepe strateškega dokumenta razvoja in trženja destinacije Bohinj – nastajata Center kakovosti s tržno znamko BOHINJSKO in Center trženja Bohinj z destinacijsko znamko Bohinj Slovenija,
 • skupaj z deležniki destinacije Okusi Rogle nadaljevali s projektom KBZ Okusi Rogle,
 • skupaj z deležniki destinacije Idrija oblikovali turistično ponudbo za ciljne skupine obiskovalcev,
 • skupaj z deležniki Dolenjske vzpostavljali sistem podeljevanja pravice do uporabe KBZ Dobrote Dolenjske,
 • skupaj z deležniki Srca Slovenije vzpostavljali sistem podeljevanja pravice do uporabe KBZ Srce Slovenije,
 • idr.

V letu 2013 smo:

 • skupaj s predstavniki KGZ Maribor in KGZ Ptuj ter predstavniki kmetov Podravja oblikovali Vizijo razvoja in trženja kmetijstva in gozdarstva v Podravju 2014-2020,
 • skupaj z deležniki destinacije Rogla-Pohorje načrtovali in implementirali projekt Kolektivna tržna znamka Okusi Rogle - vzpostavitev sistema ocenjevanja kakovosti in izvajanje ocenjevanja za pridobitev pravice do uporabe znamke Okusi Rogle,
 • skupaj z deležniki ovršja Pohorja razvili akcijske načrte majhnih ponudnikov za pridelke/izdelke/storitve /turistične produkte v sklopu projekta ALPA – planje in travišča na Pohorju (20 turističnih in s turizmom povezanih ponudnikov je bilo vključenih v razvoj trženjskih akcijskih načrtov).
2013
2012

V letu 2012 smo:

 • z deležniki oblikovali študijo Strategija razvoja in trženja destinacije Bohinj 2012-2016 ter Načrt razvoja destinacijske in kolektivne znamke destinacije Bohinj,
 • vodili projekt usposabljanja majhnih turističnih ponudnikov Pomurja in Prlekije v sklopu čezmejnega projekta Pet poštnih kočij (program usposabljanja – 8 modulov z delavnicami na terenu, rezultati: 20 marketinških akcijskih načrtov majhnih turističnih in s turizmom povezanih ponudnikov, 4 tematske poti s konji po Prekmurju in Prlekiji, 4 konjeniški večdnevni turistični produkti, standardi poslovanja ponudnikov projekta 5 poštnih kočij idr.).

V letu 2011 smo:

 • oblikovali strateške dokumente razvoja in trženja destinacije Solčavsko (delavnice z deležniki destinacije),
 • oblikovali strateške dokumente razvoja in trženja destinacije SAŠA (deset občin destinacije Savinjsko-Šaleška) (delavnice z deležniki destinacije) ter
 • oblikovali trženjski načrt za enaindvajset občin destinacije Dežela Celjska.
2011
Bonitetna ocena 2020